ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Baltic Seax + Chlorophyceaex 35