ទំព័រ​ដើម​ / Antarctica / animals / Mollusca / Polyplacophora