ទំព័រ​ដើម​ / Baltic Sea / Plants / Macroalgae / Characeae / Chara canescens 2