இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Aalmutterx + Teleosteix + animalsx 1