ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Mecklenburg-Vorpommern + Perciformes 3