இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Glowe + Mecklenburg-Vorpommern 1