ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Glowe + Mecklenburg-Vorpommern 1