இல்லம் / குறிச்சொல் Anoxycalyx (Scolymastra) joubini 2