ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Anoxycalyx (Scolymastra) joubini 2