ទំព័រ​ដើម​ / Peru / Animals / Crustacea / Gaudichaudia gaudichaudii 3