ទំព័រ​ដើម​ / Peru / Animals / Crustacea / Synalpheus spinifrons 1