Home / Mediterranean / Animalia / Chordata / Actinopteri / Thorogobius ephippiatus - Leopard-spotted goby 1